Ej92p5kUYAU5H6Q
※クリック推奨
123鶴橋

総差枚数 +112110枚
1台あたり +286.7枚(391台)

機種別 平均
ヤッターマン +1870枚/2台
叛逆 +1302.5枚/4台
バーサス +1203.3枚/3台
吉宗3 +1024.1枚/12台
バンバン +772枚/5台 全C
ハナビ通 +374枚/5台 1台H

保管庫

明日の整理

スケジュール